Søk

Om Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse (Norwegian Directorate for e-health) er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseføretak, kommunar, fagmiljø og interesseorganisasjonar.

Visjonen vår er å skape eit enklare Helse-Noreg.

Samfunnsoppdraget til direktoratet

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringa i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og samanhengande helse- og omsorgstenester.

Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og ein heilskapleg og føreseieleg e-helseutvikling.

Relevante dokumenter

Hovedinstruks for Direktoratet for e-helse (PDF)

Virksomhetsstrategi for Direktoratet for e-helse

Årsrapport 2019 Direktoratet for e-helse (PDF)

Årsregnskap 2019 Direktoratet for e-helse (PDF)

Årsregnskap 2018 Direktoratet for e-helse (PDF)

Riksrevisjonens beretning - Uttalelse om revisjonen av Direktoratet for E-helses årsregnskap for 2018 (PDF)

Finn ein tilsett

Leter du etter kontaktinformasjonen til ein av våre tilsette? Då kan du søke på namnet i søkefeltet oppe til høgre.

Bakgrunn og historie

Direktoratet for e-helse vart oppretta 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkare nasjonal styring og betre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren.

Etableringa skulle gi auka nasjonal satsing på digitalisering i helsetenesta for å oppnå auka kvalitet og effektivitet, betre samhandling mellom helseaktørar og tilrettelegging for ei meir aktiv pasientrolle.

1. januar 2020 vart dei nasjonale e-helseløysingane e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no overført frå Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (NHN) for å nå helsepolitiske mål om betre kvalitet, auka pasientsikkerheit og effektiv ressursbruk

Den nye organiseringa av e-helseområdet forsterkar styresmaktsrolla til Direktoratet for e-helse, medan NHN er nasjonal tenesteleverandør for helsesektoren.

Fakturaadresse

Elektronisk faktura på EHF-format:

Organisasjonsnummer 915 933 149

Papirfaktura i posten:

Direktoratet for e-helse
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Organisasjon

Direktoratet for e-helse har 145 tilsette (per 1.1.2020) og ledes av direktør Christine Bergland.

Ledelsen i Direktoratet for e-helse

Hovudkontoret ligg i Oslo og éi avdeling er lokalisert i Trondheim.

Organisasjonskart Direktoratet for e-helse (PDF)

Divisjon strategi og portefølje

Avdeling innsikt og innovasjon
Avdeling utredning
Avdeling portefølje og områdestyring
Avdeling kommunikasjon
Avdeling økonomisk analyse

  Divisjon styring og samhandling

  Avdeling helsefaglige kodeverk
  Avdeling juss og informasjonssikkerhet
  Avdeling arkitekturstyring og standarder

  Tildelingsbrev

  2020

  Tildelingsbrev 2020 (PDF)

  Tillegg 1 tildelingsbrev 2020 (PDF)

  Tillegg 2 tildelingsbrev 2020 (PDF)

  Tillegg 3 tildelingsbrev 2020 (PDF)

  Tillegg 4 tildelingsbrev 2020 (PDF)

  Tillegg 5 tildelingsbrev 2020 (PDF)

  Tillegg 6 tildelingsbrev 2020 (PDF)

  Tillegg 8 tildelingsbrev 2020 (PDF)

  2019

  Tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 1 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 2 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 3 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 4 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 5 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 6 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 7 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  Tillegg 8 tildelingsbrev 2019 (PDF)

  2018

  Tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 1 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 2 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 3 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 4 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 5 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 6 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 7 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 8 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 9 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 10 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 11 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 12 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 13 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 14 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 15 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Tillegg 16 tildelingsbrev 2018 (PDF)

  Om e-helse

  E-helse blir definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å betre effektivitet, kvalitet og sikkerheit i helse- og omsorgssektoren.

  helsenorge.no finst sjølvbeteningsløysingar for deg som innbyggjar.

  Digitale tenester skal gjere kontakten enklare og bidra til at befolkninga opplever helse- og omsorgstenesta som samstemd og tilgjengeleg.

  E-helse har innverknad på dei fleste funksjonar i helsetenestesystemet og vil ved riktig bruk i kombinasjon med organisasjonsutvikling og sterkt fokus på samarbeid, effektivisere arbeidsprosessane og forbetre kvaliteten på helsetenestene.

  Felles IKT-løysingar

  Riktig bruk av IKT skal:

  • Mogleggjere ei pasientsentrert helse- og omsorgsteneste
  • Støtte kunnskapsbasert praksis, forenkle arbeidskvardagen til helsepersonell og slik bidra til å gjere sektoren til ein attraktiv arbeidsplass
  • Samle inn og gjere helsedata av god kvalitet tilgjengeleg for helseovervaking, styring og forsking
  • Bidra til ein faktabasert offentleg debatt om utviklinga av helse- og omsorgssystemet


  IKT-systema som vert nytta av helsepersonell i dag støttar i for liten grad opp under at nødvendige helseopplysningar skal følge pasienten gjennom heile pasientgangen. Ein av grunnane til dette er at helse- og omsorgssektoren består av mange sjølvstendige verksemder som sjølv har ansvar for prioriteringar, anskaffingar og drift av egne system. Dette har resultert i mange enkeltståande og ulike løysingar.

  Fant du det du lette etter?
  Ja Nei