Søk

En vei inn – hovedprosjekt

Formålet med prosjektet er å gjøre det enkelt for helsetjenesten å melde om uønskede hendelser, bedre datakvalitet på meldingene og økt pasientsikkerhet i helsetjenesten.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Statens legemiddelverk
Sist oppdatert
07. desember 2018

Bakgrunn og behov

Pasientskader kan medføre lidelse og tap av livskvalitet, men gir også store kostnader. En svensk undersøkelse fra 2017 anslår at 13–14 prosent av sykehusenes ressurser går med på å behandle det som har gått galt, mens en rapport fra OECD fra 2017 anslår at 15 prosent av kostnadene ved sykehusbehandling skyldes skader fra behandlingen.

Det finnes en rekke meldeordninger for uønskede pasientrelaterte hendelser i helsetjenesten som har til formål å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet. Samtidig er situasjonen i dag den at man erkjenner å miste viktig informasjon til læring på grunn av underrapportering og meldinger med for dårlig kvalitet. Meldeordningene er til dels uoversiktlige, og med ulike systemer for innrapportering, organisering og drift. I tillegg kan en hendelse være meldepliktig til mer enn én meldeordning. I praksis betyr det at helsepersonell må melde samme hendelse i flere ulike systemløsninger for å oppfylle meldeplikten.

Det er derfor behov for å etablere et felles rammeverk for elektronisk rapportering av uønskede hendelser som gjør det enkelt for helsepersonell å melde. Målet er at melder opplever å melde alt én gang, i ett system.

Forventede gevinster

En vei inn skal bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, gjennom læring fra helsetjenestens egen avviksrapportering. Nøyaktig gevinster av denne avviksrapporteringen lar seg vanskelig beregne, men potensiale for samfunnsøkonomiske gevinster er stort. Man antar at pasientskader i Norge kan koste ca 45 milliarder årlig, og at ca 50 % av disse kunne vært forebygget. Selv en reduksjon på 1 % vil kunne gi en årlig besparelse på ca 22 mill årlig, og gjøre dette til et lønnsomt prosjekt.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Gjennomføringen av hovedprosjektet er delt inn i faser.

Fase 1 inneholdt første versjon av En vei inn-løsningen, inkludert meldeordningen for bivirkninger av legemidler. Løsningen gikk i produksjon 1.11.2018, i henhold til plan.

I Fase 2 skal løsningen utvides til å omfatte øvrige bivirkningsordninger (vaksiner, kosttilskudd og kosmetikk) samt medisinsk utstyr. Fase 2 skal etter planen pågå frem til sommeren 2019.

Det er til vurdering hos HOD om løsningen skal utvides videre til å omfatte meldinger fra pasienter og pårørende, samt varselordningen til Helsetilsynet og Undersøkelseskommisjonen.

Berørte aktører

  • Hele helse- og omsorgstjenesten
  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Eiere / forvaltere av meldeordningene: Helsedirektoratet, Legemiddelverket, RELIS, FHI, Mattilsynet, DSB, Helsetilsynet, Undersøkelseskommisjonen, Statens strålevern
  • Direktoratet for e-helse, NHN

Organisering av prosjektet

Styringsgruppe med representanter fra Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Direktoratet for e-helse og én representant for RHF'ene. Legemiddelverket overtar som prosjekteier for Fase 2. Helsedirektoratet har vært prosjekteier siden oppstart av arbeidet i 2016.

Referansegruppe med representanter fra Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Relis, FHI, Direktoratet for e-helse, Sykehuspartner, Statens strålevern, alle RHF'ene, Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund

Prosjektgruppen er lokalisert i Helsedirektoratet og inkluderer representanter for de ulike meldeordningene prosjektet jobber med til enhver tid.

Kontakt
Helsedirektoratet - En vei inn (hovedprosjekt), Vibeke Fraenkl
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Statens legemiddelverk
Sist oppdatert
07. desember 2018
Kontakt
Helsedirektoratet - En vei inn (hovedprosjekt), Vibeke Fraenkl