Søk

Endring av standard for legemiddelinformasjon

Legemiddelverket foreslår at det blir sett i gang eit arbeid med ISO IDMP som standard for å angi og utveksle legemiddelinformasjon i Noreg.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Statens legemiddelverk
Sist oppdatert
18. desember 2017

Ei nasjonal føring for dette arbeidet vil støtte deling og gjenbruk av informasjon knytt til legemiddel og bruk av legemiddel. I tillegg vil det gje betre utnytting av ressursar knytt til vedlikehald, oppdatering og kvalitetssikring av legemiddeldata.

Bakgrunn og behov

ISO-standardar for identifisering av legemiddel (IDMP) er under implementering i ein felles europeisk godkjenningsprosess for legemiddel. Prosjektet SPOR blir leia av EMA og skal implementere bruk av standardane i EU innan 2020. Legemiddelverket deltek i SPOR-prosjektet.

Helsesektoren nyttar ulike kjelder til legemiddeldata, der både datamodell og kodeverk er ulike. Til dømes er legemiddelinformasjonen på resept frå FEST-M30, medan utleveringsmeldingar har data frå Vareregisteret frå Farmalogg. Bruk av ulike datamodellar og kodeverk medfører:

 • Tersklar for gjenbruk av data/informasjon (behov for mapping/kopling)
 • Risiko for feil bruk av dataelement
 • Store kostnadar ved dobbeltarbeid og kvalitetssikring av mapping/kopling
 • Tersklar, kostnadar og risiko aukar i større grad ved samhandling på tvers av system

Med innføring av ny standard for legemiddelinformasjon er det ein risiko for at dette vert ei ekstra kjelde og terskel dersom dei eksisterande kjeldene til legemiddelinformasjon ikkje tilpassar seg den nye standarden. Det er difor behov for nasjonale føringar på området.

Legemiddelverket vil i arbeidet sitt fokusere på korleis standardane vil endre den regulatoriske arbeidsdelinga i Europa knytt til legemiddelgodkjenning, og kva for konsekvensar dette vil ha for den interne organiseringa i Legemiddelverket og deira system, inkludert FEST-tenesta.

Forventa gevinstar

Ei nasjonal innføring av ISO-IDMP som standard for legemiddelinformasjon vil kunne gi:

 • Betre datakvalitet på legemiddelinformasjon
 • Betre moglegheit for deling og gjenbruk av legemiddeldata til ulike føremål (primær- og sekundærbruk)

Tidsplan, leveransar og milesteinar

Prosjektet er ikkje starta.

Involverte aktørar

 • Direktoratet for e-helse – standardisering
 • Prosjektet er avhengig av EPJ/kurve-utvikling for implementering av ny standard (spesialist, primær og fastlege)
 • Andre brukarar av strukturert legemiddelinformasjon
 • Aktuelle prosjekt i nasjonal portefølje:
 • Program Éin innbyggjar - éin journal
 • EPJ-løftet
 • Kvalitet i Reseptformidlaren/e-resept
 • Program for kodeverk og terminologi
 • Program for infrastruktur (FIA)
 • SAFEST/FEST for sjukehus

Andre aktuelle prosjekt:

DIFA: Felles bransjeløysingar for apotek

Organisering

Prosjektet er ikkje starta.

Kontakt
Statens legemiddelverk - Endring av standard for legemiddelinformasjon, Martha Schei Hynne
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Statens legemiddelverk
Sist oppdatert
18. desember 2017
Kontakt
Statens legemiddelverk - Endring av standard for legemiddelinformasjon, Martha Schei Hynne