Søk

Forbedre legemiddelinformasjon og FEST

Formålet med prosjektet er å støtte opp om Statens Legemiddelverks realisering av behov for forbedret legemiddelinformasjon.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
07. februar 2018

Bakgrunn og behov

FEST-registeret er i dag en nasjonal kilde til informasjon om legemidler. FEST-registeret er utviklet for å understøtte e-resept, men brukes også av sykehusene. Sykehusene har større krav til innhold og kvalitet i informasjonsgrunnlaget enn det som FEST-registeret per i dag tilbyr.

Spesialisthelsetjenesten har derfor per i dag ikke tilgang til én komplett og oppdatert nasjonal kilde for legemiddeldata som fullt ut dekker behovene i forbindelse med ordinering, beslutningsstøtte og lagerstyring. Helseregionene har delvis kompensert ved å selv komplettere, strukturere og kvalitetssikre data fra FEST-registeret. Dette er ikke en engangsjobb, og de «lokale» registrene som finnes i helseregionenes IKT-løsninger for blant annet kurve/medikasjon, må løpende vedlikeholdes. Det er rimelig åpenbart at det er samfunnsøkonomisk fornuftig at denne informasjonen bør eies, kvalitetssikres, forvaltes og gjøres tilgjengelig av nasjonal legemiddelmyndighet, fremfor at det skal gjøres i fire helseregioner.

Forventede gevinster

For sykehusene vil tilgang til relevant, oppdatert og kvalitetssikret informasjon fra én nasjonal kilde, gi stor nytteverdi, inndelt i følgende hovedgrupper:

  • bortfall av manuelt arbeid som delvis kompenserer for de største manglene i dagens informasjonsgrunnlag fra FEST-registeret
  • effektivisering av arbeidsprosesser internt i sykehuset
  • økt pasientsikkerhet og forbedret pasientbehandling

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet er stilt i bero i påvente av avklaring av finansiering av aktiviteter hos Statens Legemiddelverk for forbedring av legemiddelinformasjon.

Berørte aktører

Alle landets sykehus, sykehusapotekene og Statens Legemiddelverk.

Organisering av prosjektet

Oppdateres når beslutning om gjennomføring foreligger.

Kontakt
Nasjonal IKT, Jørn Åge Hanssen
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
07. februar 2018
Kontakt
Nasjonal IKT, Jørn Åge Hanssen