Søk

Modernisering av Reseptregisteret

Formålet med moderniseringsprosjektet er primært å auke kvaliteten på innhaldet i registeret og legge til rette for nye datakjelder.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
02. desember 2019

Reseptregisteret har informasjon om legemiddelbruk på individnivå i befolkninga og blir nytta til forsking, helseanalysar og kvalitetssikring av legemiddelforskrivning og -bruk.

Frå og med 2004 inneheld registeret informasjon om alle legemiddel utleverte på resept frå apotek.

Bakgrunn og behov

Reseptregisteret har ikkje vore modernisert sidan i 2004. Det er eit stort behov for å modernisere dagens IT- løysing.

Forventea gevinstar

  1. Sikker drift og redusert teknisk gjeld
  2. Digitaliserte arbeidsprosessar
  3. Dokumentert datakvalitet og innhald

Tidsplan, leveransar og milepælar

  • Konseptutgreiing gjennomført og prosjektforslag godkjent 31.8.2018
  • Oppstart av Planleggingsfasen gjennomførd 25.10.2018
  • Styringsdokument og BP3 godkjent

Rørte aktørar

  • SSB (tiltrudd pseudonymforvalter) og NHN (teknisk driftsleverandør)
    Apoteka, Apotekforeningen, DIFA og CapGemini (leverandørar av data til registeret)
  • Brukarar av data frå Reseptregisteret - forskarar, helsestyresmakter, legemiddelindustrien med fleire

Organisering av prosjektet

Prosjektstyret:                               
Fire avdelingsdirektørar i område for helsedata og digitalisering

Prosjekteier:
Avdelingsdirektør for helseregister i område for helsedata og digitalisering

Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
02. desember 2019