Søk

Multidose i e-resept

Det er utviklet en ny funksjonalitet i e-resept for å håndtere multidose slik at det er sikrere for pasienten.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
27. mai 2020

Funksjonaliteten gjør at fastlegene i tillegg til å sende e-resepter, nå kan videreformidle en fullstendig liste over alle legemidler en multidosepasient bruker. Denne listen kalles en "multidosemelding" og sendes til et Multidoseapotek. Multidoseapotek pakker multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

Bakgrunn og behov

Multidose har til nå basert seg på papirordinasjon som er en resept i seg selv.  Det vil si at fastlegen fakser en papirordinasjon til apotek, som apotek bruker når de pakker.

Multidose på papir har følgende utfordringer:

  • Personvern; sensitiv informasjon om pasient sendes på faks.
  • Pasientsikkerhet; erfaring viser at enkelte fastleger skriver ut både ordinasjonskort og e-resepter på de samme legemidlene. Dette fører til at mange pasienter har doble resepter som de ikke skal ha.

Den nye funksjonaliteten er knyttet til journalsystemet. Det betyr at fastlegene, i tillegg til å sende e-resepter, også videreformidler en fullstendig liste over alle legemidler og kosttilskudd en pasient bruker. Denne legemiddellisten er en oversikt og ikke en resept; det må derfor sendes e-resepter på alle legemidlene. Apotek pakker multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

"Multidosemelding" er en ny melding i e-resept. For at fastlegen skal kunne sende inn en multidosemelding til Reseptformidleren, må legen først melde seg som multidoseansvarlig lege.  

Nødvendige avklaringer mellom ansvarlig lege og apotek vil skje via elektroniske meldinger i e-reseptløsningen. Ved en endring i pasientens legemiddelliste vil det gå en PLO- melding til hjemmesykepleien om endring.

Multidose i e-resept gjelder foreløpig bare for pasienter i kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Disse vil få et tryggere system basert på elektroniske rutiner og oppdaterte legemiddellister. Multidose i e-resept vil også være viktig for andre som behandler pasienten, eksempelvis sykehus og legevakt.

Forventede gevinster

Løsningene prosjektet skal innføre forventes å gi nytte og gevinster på disse områdene:

  • Tryggere legemiddelbehandling: Det blir utarbeidet en komplett legemiddelliste for multidosepasienten, som er kvalitetssikret av hjemmesykepleien, legen og apotek.
  • Bedre tilgjengelig legemiddeloversikt for helsepersonell: Alle behandlende leger (eks. leger på legevakt, sykehus, praktiserende spesialister og leger i kommunal pleie- og omsorgstjeneste) kan laste ned pasientens legemiddelliste.
  • Færre pasientskader som følge av doble forskrivninger.

Tidsplan og milepæler

I utvalgte kommuner pågår det nå utprøving av multidose i e-resept.
Utprøvingen foregår i samarbeid med flere ulike leverandører.

Berørte aktører

Den elektroniske løsningen for multidose i e-resept omfatter leverandører av fagsystemer for elektronisk pasientjournal (EPJ) til fastleger samt apotekkjedene (inkludert pakkesystemer). Sykepleiere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste har ikke juridisk tilgang til den elektroniske løsningen i e-resept, men er en viktig part i disse nye arbeidsprosessene.

Avhengigheter og forutsetninger

E-resept er en verdikjede med mange berørte parter. Noen av partene er direkte involvert i verdikjeden – andre er mer indirekte involvert. Løsningen består av en rekke løsningskomponenter og flere IT-systemer, spesielt på legesiden hvor det er mange ulike journalsystemer.

Organisering og mandat

Direktoratet for e-helse har følgende ansvarsområder:

  • Overordnet ansvar for forvaltning av e-reseptkjeden.
  • Ansvar for Reseptformidleren, tjenesten Legemidler og Forskrivningsmodulen. Forskrivningsmodulen er mulig å benytte for EPJ-leverandører som ikke har egen e-reseptfunksjonalitet i sine løsninger.
  • Koordineringsansvar for å innføre multidose i e-reseptløsningen.

Forskning på multidose i e-resept

Nasjonalt senter for e-helseforskning, (NSE), har på oppdrag fra Direktoratet for e-helse samlet erfaringer fra de skandinaviske landene bruk og innføring av multidose i e-resept

I tillegg har NSE hatt i oppdrag å kartlegge pasientsikkerhet ved å måle avvik i pasientens legemiddelliste før og etter innføring av multidose i e-resept, samt dokumentere erfaringer med bruk av elektronisk multidose i utprøvningskommune og foreslå tiltak til forbedringer.

E-læring

E-læring om Multidose i e-resept

Relatert innhold

Sluttrapport: «Evaluering av pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept» (PDF)

Delrapport: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner (PDF)

Delrapport: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene (PDF)

Delrapport: En sammenligning av avvik i legemiddellistene (LIB) mellom fastleger og apotek før og etter innføring av multidose i e-resept (PDF)

Kontaktpersoner

Tom Verner Karlsen, senior prosjektleder NHN
[email protected] / +4790561121

Cathrine Qvist Aagaard, seniorrådgiver NHN
[email protected] / +4746915616

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
27. mai 2020