Søk

Standarder

Metode for utvikling av HL7 FHIR områdeprofiler
Veileder om hvordan norske områdeprofiler for HL7 FHIR skal utvikles, normeres og vedlikeholdes
Krav til elektronisk meldingsutveksling
Oversikt over sentrale krav ved elektronisk meldingsutveksling over Helsenettet
Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren
Målarkitektur for datadeling gir anbefalinger om hvordan umiddelbar, sikker deling og oppdatering av strukturert informasjon på tvers av aktører i helse- og omsorgstjenestene og med innbyggere skal realiseres.
Gi innspill om metode for utvikling og bruk av nasjonale områdeprofiler
Veileder om bruk av NS-EN 17269 Health informatics - The International Patient Summary
Dette dokumentet beskriver Direktoratet for e-helse sin anbefaling for bruk av standarden NS-EN 17269 Health informatics - The International Patient Summary i Norge.
Kravspesifikasjon - IPLOS i KPR
Innrapportering av data for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk
Rapport for covid-19 positive fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
Identifikatorer for personer
Dette dokumentet gir en oversikt over personidentifikatorer som er i bruk i helsetjenesten og hvordan de skal bygges opp.  
Utvidet melding for produksjon i HF informasjonssystemer
Utvidet NPR-melding i forhold til ordinær melding for rapportering av virksomhetsdata
Om standardisering i e-helse
Andre normerende dokumenter
Applikasjonskvittering v1.0
Applikasjonkvittering er automatisk kvitteringsmelding som brukes ved mottak av fagmeldinger.
Applikasjonskvittering v1.1
Applikasjonkvittering er automatisk kvitteringsmelding som brukes ved mottak av fagmeldinger.
Behandlerkravmelding (BKM)
Behandlerkravmeldingen benyttes til å fremsette refusjonskrav og innrapportere egenandeler overfor Helfo.
Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp
​Dokumentet beskriver retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldingene i samhandling mellom kommuner, fastleger og helseforetak.
Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv
Dette dokumentet beskriver datatyper som blir benyttet i standarder, kravspesifikasjoner mv. som publiseres av Direktoratet for e-helse. 
Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger
Den vanlige NPR-meldingen (kombinasjon av flere sektorer)
NPR-melding for rapportering av virksomhetsdata
Dialog forsikring
Dialog forsikring benyttes mellom forsikringsselskap og fastlege.
Dialogmelding v1.0
Melding for å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling.
Dialogmelding v1.1
Melding for å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling.
E-resept standard versjon 2.5
Oversikt over meldingar som inngår i e-resept standard versjon 2.5.
ebXML Rammeverk v1.1
Rammeverk for elektronisk kommunikasjon, blant annet et XML-format som kan benyttes til å pakke inn elektroniske meldinger samt prosesser for kvittering, pålitelighet i meldingsoverføringen og sikkerhet.
Epikrise v1.1
Standard for elektronisk sending og mottak av epikrise.
Epikrise v1.2
Standard for elektronisk sending og mottak av epikrise.
EPJ standard - Tilgangsstyring, retting og sletting
Standarden beskriver hvordan helsepersonell kan gis tilgang til nødvendige opplysninger i pasientjournal.
EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk
Standarden inneholder krav for å avlevere elektroniske pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv.
EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk
Standarden inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske standarder for dokumentasjon i elektronisk pasientjournal (EPJ).
MV E-resept Verify
Verify-meldingen bidrar til å sikre kvalitet og personvern i e-resept.
Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger
Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende eller svare på en forespørsel.
Forespørsel om pasient v1.5
Standarden benyttes til å sende elektronisk forespørsel om pasient.
Helsefaglig dialog
Standard som brukes når en pasient mottar helsetjenester fra ulike virksomheter.
Helseopplysninger til lege v1.5
Standarden beskriver en type melding som benyttes mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.
Helseopplysninger til lege v1.6
Standarden beskriver en type melding som benyttes mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.
Helseopplysninger v1.5
Melding som benyttes når helseforetak skal varsle kommunen etter utskrivning av pasient.
Helseopplysninger v1.6
Meldingen benyttes når helseforetak skal varsle kommunen om en pasients behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskriving.
Henvendelse fra lege til NAV v1.5
Meldingen benyttes for å informere NAV elektronisk om en pasient.
Henvendelse fra NAV til lege
Meldingen benyttes for å informere NAV elektronisk om en pasient.
Henvisning ny tilstand
Standarden inneholder krav og presiseringer dersom pasienten skal henvises videre til andre aktører som yter helsehjelp.
Henvisning v1.0
Standarden fases ut og erstattes av Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018).
Henvisning v1.1
Standarden beskriver en melding som skal brukes ved elektronisk sending og mottak av henvisning .
Henvisning v2.0
Standarden beskriver elektronisk overføring av henvisninger.
IHE XDS metadata
Norsk profil for IHE XDS metadata beskriv bruk av metadata for dokument som blir delt i XDS-løysingar.
Immunologi v1.3 [Svarrapport]
Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor immunologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.
Immunologi v1.4 [Svarrapport]
Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor immunologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.
Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjons-parametere
Standarden beskriver hvordan kommunikasjonsparametere skal benyttes for at elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren skal bli mer robust.
Implementation guide for Norwegian usage of IHE XDS, XCA and XUA
Implementation guide for document sharing in Norwegian healthcare
Informasjonsmodell for kritisk informasjon i Kjernejournal
Standarden beskriv informasjonsmodell for det som er definert som kritisk informasjon i nasjonal løysing for kjernejournal.
Innkalling dialogmøte
Meldingen benyttes til elektronisk innkalling til dialogmøte 2 og 3 i sykefraværsoppfølging.
Innleggelsesrapport v1.5
Standarden benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus.
Innleggelsesrapport v1.6
Standarden benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus.
Innrapportering av data for identifikasjon av person
Innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin
Innrapportering av data fra helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Innrapportering av data fra prehospitale tjenester/ambulanse
Innrapportering av data fra stråleterapi
Innrapportering av data om kostnad per pasient
Standard for innrapportering av data om kostnad per pasient til Nasjonal KPP-database.
Innrapportering av data om personskade. Felles minimum datasett (FMDS)
NPR-melding for rapportering av virksomhetsdata
Innrapportering av data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter
NPR-melding for rapportering av virksomhetsdata
Innrapportering av hendelser i forløp
NPR-melding for rapportering av virksomhetsdata 
Innrapportering av vedtak etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard)
NPR-melding for rapportering av virksomhetsdata
IPLOS Funksjonell kravspesifikasjon
IPLOS Teknisk kravspesifikasjon
Laboratoriemedisin v1.5 [Rekvisisjon]
Laboratoriemedisin v1.6 [Rekvisisjon]
Legeerklæring ved arbeidsuførhet
M1 Resept
Meldingen ”M1 Resept” er en elektronisk resept som går fra rekvirent til Reseptformidleren, og som inkluderer eventuell informasjon om søknad til Statens legemiddelverk. 
M10 Utleveringsrapport
Meldingen sendes fra utleverer til reseptformidleren ved utlevering av legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler til pasient. 
M12 Søknadssvar - Individuell søknad om stønad til Helfo
Svar på meldingen M2 Individuell søknad om stønad til Helfo. 
M14 Søknad til SLV
Meldingen er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse. 
M15 Søknadssvar fra SLV
M15 er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse. 
M18 Oppgjørskrav
Meldingene Oppgjørskrav, Oppgjørsresultat og Utbetaling er alle knyttet til utleverer sin kommunikasjon med Helfo om det økonomisk oppgjør for utlevert vare.
M2 Individuell søknad om stønad til Helfo
Melding knyttet til en rekvirents kommunikasjon med Helfo om dekking av utlegg for en pasient for varer som ikke er forhåndsgodkjent for refusjon på blå resept.
M20 Notifisering
M20 sendes fra reseptformidleren til Statens legemiddelverk når Reseptformidleren har mottatt en M10 på et preparat uten markedsføringstillatelse i Norge.
M21 Ekspederingsanmodning
Hvis resepten inneholder en ekspederingsanmodning vil det gå en melding ”M21 Ekspederingsanmodning” fra reseptformidleren til utlevereren som er oppgitt.
M22 Oppgjørsresultat
Meldingene Oppgjørskrav, Oppgjørsresultat og Utbetaling er alle knyttet til utleverer sin kommunikasjon med Helfo om økonomisk oppgjør for utlevert vare
M23 Utbetaling
Meldingene Oppgjørskrav, Oppgjørsresultat og Utbetaling er alle knyttet til utleverer sin kommunikasjon med Helfo om økonomisk oppgjør for utlevert vare.
M24.1 Samtykke [abonnementsregistrering]
Melding for abonnentsregistrering
M24.2 Svar på samtykke [abonnnentsregistrering]
M25.1 Legemidler i bruk
​M25-meldingene inneholder legemidler og relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.
M25.2 Legemidler i bruk – forespørsel om endring
M25-meldingene inneholder alle legemidler og andre relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.
M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding
M25-meldingene inneholder alle legemidler og andre relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.
M27.1 Registrering av multidoseansvarlig
Melding for rekvirent og apotek til bruk når de skal registrere eller avregistrere seg som multidoseansvarlig for en bestemt pasient.  
M27.2 Svar på registrering av multidoseansvarlig
Svar på M27.1 ”Registrering av multidoseansvarlig”
M28 Endring av multidoseansvarlig lege
Varsel til tidligere multidoseansvarlig lege om at ny multidoseansvarlig lege er registrert
M3 Anmodning om søknad til SLV
Meldingen er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse
M30 FEST-meldingen
Dokumentet beskriver informasjon som skal kunne lastes ned fra Statens legemiddelverk.
M4.1 Forespørsel om referansenummer
M4.2 Referansenummer
M5 Tilbakekalling av resept
M5.2 Kvittering på tilbakekalling resept
M6 Utleveringsrapport rekvirent
M7 Slettet resept
Meldingen gir rekvirerende lege beskjed om at en annen lege har tilbakekalt resepten. 
M8 Utleveringsrapport fastlege
M9.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient
M9.11 Forespørsel om legemidler i bruk
M9.12 Nedlasting av legemidler i bruk
M9.2 Reseptliste (utleverer)
M9.21 Hent endrede multidosepasienter
M9.22 Endrede multidosepasienter
M9.3 Forespørsel om nedlasting av resept
M9.4 Nedlasting av resept
M9.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient
M9.6 Reseptliste (rekvirent)
M9.7 Forespørsel om utleveringer på resept
M9.8 Utleveringer på resept
M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde
M9NA2 Reseptliste nettkunde
M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde
M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde
Medisinsk biokjemi v1.3 [Svarrapport]
Medisinsk biokjemi v1.4 [Svarrapport]
Medisinske opplysninger v1.5
Medisinske opplysninger v1.6
Melding av fødsel til Medisinsk fødselsregister (MFR)
Melding om fødte overflyttet nyfødtavdeling
Melding om svangerskapsavbrudd (v4.1)
Mikrobiologi v1.3 [Svarrapport]
Mikrobiologi v1.4 [Svarrapport]
Norske basisprofiler for HL7 FHIR
Basisprofilene definerer tilpasninger av HL7 FHIR-ressurser for bruk i Norge.
NPR behandlerkravmelding
NPR-behandlerkravmelding benyttes til å fremsette refusjonskrav ovenfor Helfo.
Oppfølgingsplan fra arbeidsgiver v1.5
Orientering om tjenestetilbud v1.5
Melding for å orientere om tjenester pasienten mottar fra pleie- og omsorgstjenesten.
Orientering om tjenestetilbud v1.6
Melding for å orientere om tjenester pasienten mottar fra pleie- og omsorgstjenesten
Overføring av journal
Dokumentet beskriver en teknisk spesifikasjon for overføring av journal
Overføring av legemiddelopplysninger
Pasientliste [oversikt over fastlegens listeinnbyggere]
Melding for å forespørre og overføre innbyggerlister fra Helfo til fastleger.
Pasientlogistikkmeldinger v1.5
Pasientlogistikkmeldinger v1.6
Patologi v1.3 [Svarrapport]
Melding for å sende svar på laboratorieundersøkelser innen patologi til rekvirenten og/eller andre relevante mottakere
Patologi v1.4 [Svarrapport]
Profil for web services i helse- og sosialsektoren
Radiologi v1.3 [Svarrapport]
Melding for å sende svar på en radiologisk undersøkelse til rekvirenten og/eller andre relevante mottakere.
Radiologi v1.4 [Svarrapport]
Radiologi v1.5 [Rekvisisjon]
Radiologi v1.6 [Rekvisisjon]
Rapportering av pasientskader ved somatiske sykehus med Global Trigger Tool metoden (GTT)
Referansearkitektur for web services sikkerhet i helse- og sosialsektoren
Rekvirering av medisinske tjenester v1.5
Rekvirering av medisinske tjenester v1.6
Melding for rekvirering av tjenester innen radiologi og laboratoriemedisin
Spørretjenesten Pasientens fastlege
Spørretjenesten Pasientens fastlege viser hvem som er fastlege for en pasient
Spørretjenesten pasientens frikortstatus
Meldingen benyttes for å undersøke om bruker skal betale egenandel
Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK)
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.5
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6
Standard for hodemelding
Felles meldingshode for elektroniske meldinger i helse- og omsorgstjenesten
Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold
Status på henvisning
Svar innkalling dialogmøte
Svar på forespørsel om pasient v1.5
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3
Melding som skal benyttes for å sende en generell svarrapport for ulike medisinske tjenester 
Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4
SYSVAK
​SYSVAK er det nasjonale vaksinasjonsregisteret
Teknisk dokumentasjon: Overføring av legemiddelinformasjon
Tilbakemelding om feil i mottatt melding
Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav
Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling
Tjenestebasert adressering del 3: Adressering
Denne delen av standard for tjenestebasert adressering inneholder krav til bruk av tjenestetyper i elektroniske meldingsutveksling.
Utskrivningsrapport v1.5
Utskrivningsrapport v1.6
Standarden beskriver en melding som sendes utskrivningsdagen for pasienter som skal følges opp av kommunal pleie- og omsorgstjeneste.
Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret
Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret er opprettet for å sikre at utfordringer ved tjenestebasert adressering løses til det beste for sektoren.
Vedlegg til meldinger
Vedtak etter psykisk helsevernloven
Standarden stiller krav til registrering og utskrift av vedtak om tvang etter psykisk helsevernlov.
Veiledning til riktig implementasjon og bruk av ebXML som rammeverk for meldingsutveksling
Viderehenvisning
Videresending til Hjerte- og karregisteret
Videresending til Kreftregisteret
Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding