Søk

Akson

Akson – for tryggere pasientforløp.

Direktoratet for e-helse jobber nå med et forprosjekt for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen. Målet er at rett informasjon blir tilgjengelig for helsepersonell når de trenger den, slik at pasientene slipper å fortelle sin historie om og om igjen. Det vil gi tryggere pasientforløp.

Dette er Akson

I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konsept for helhetlig samhandling og felles kommunal journal. Tiltaket har fått navnet Akson. 

Akson innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i felles journalløsning. Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjon bruker samme journalløsning. 

Akson omfatter også løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Samhandlingsløsningene skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommunen og fastleger mulighet til å utveksle og dele informasjon digitalt. Samhandlingsløsningene skal også bidra til bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenesteområder, som for eksempel Nav og barnevern.

En felles kommunal pasientjournal og helhetlig samhandling vil gi bedre ressursbruk og færre pasientskader.

Få en kort innføring i Akson (vimeo.com).

Det langsiktige målet er at alle aktørene i kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar i bruk felles journalløsning. Direktoratet for e-helse vil i forprosjektet utrede hvordan tiltaket kan gjennomføres.

Sentralt styringsdokument for Akson

Forprosjektrapporten som ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet 29. februar 2020 er det sentrale styringsdokumentet for Akson (last ned PDF).

Denne beskriver hvordan anskaffelsene bør gjennomføres, hvordan tiltaket skal styres og organiseres og hvordan det kan legges til rette for stegvis innføring.  

Hvilket behov skal Akson dekke?

Kommunene opplever økt press – det blir flere eldre og flere har kompliserte sykdomsbilder. I tillegg flyttes oppgaver fra sykehus til kommunene. Sykehus, fastlege og kommuner må derfor samarbeide bedre, slik at vi får tryggere pasientforløp og en mer helhetlig helsetjeneste. 

Felles kommunal pasientjournal

Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger, slik at helsepersonell har rett informasjon om pasienten når de trenger den. Det vil gi bedre arbeidsverktøy, mindre dobbeltregistrering av helseopplysninger og unødvendig administrasjon.

Brukerflatene skal kunne tilpasses ulike tjenester, helsepersonell og lokale behov.

Med en felles kommunal pasientjournal får ledere i kommunen bedre verktøy slik at de kan styre ressursene, gjennomføre forbedringer og ivareta pasientsikkerheten på en bedre måte.

Kommuner i Midt-Norge inngår i Helseplattformen og er derfor ikke en del av felles kommunal pasientjournal.

Helhetlig samhandling

IKT-systemene i kommunene er silobaserte og i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet. Behovene for samhandling mellom innbygger, helsepersonell og andre kommunale og statlige tjenester er omfattende og det er behov for en helhetlig samhandlingsløsning.

Samhandlingsløsningen vil i første omgang kunne ta utgangspunkt i eksisterende felleskomponenter, slik som helsenettet, grunndata, kjernejournal, helsenorge.no og e-resept, men det vil også være behov for tilleggsfunksjonalitet og vurdering av om en mer helhetlig plattform bør erstatte deler av dagens samhandlingsløsninger på sikt.

Kontrollert og stegvis gjennomføring av Akson

Forprosjektrapport

I forprosjektrapporten som ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i februar 2020 (lenke til PDF) har Direktoratet for e-helse blant annet:

  • vurdert hvordan Akson kan gjennomføres stegvis for å redusere risiko, kompleksitet og kostnader
  • levert en plan for realisering av gevinster
  • anbefalt organisering og ansvarsplassering
  • vurdert obligatorisk bruk av samhandlingsløsning

Direktoratet for e-helse skal i tett samarbeid med KS tilrettelegge for intensjonserklæringer med kommuner. Intensjonserklæringer skal inngås med kommuner som representerer halvparten av Norges befolkning utenfor Midt-Norge. Disse skal signeres første halvdel av 2020. 

Tillegg til tildelingsbrev nr 3 2019 – oppstart av forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journal (PDF)

Prosessen

Etter at forprosjektrapporten er levert skal anbefalingene i rapporten kvalitetssikres eksternt (KS2) innen juni 2020, før en behandling i Stortinget. Dette er i tråd med statens prosjektmodell for store investeringer (regjeringen.no)

De første kommunene vil trolig kunne ta journalløsningen i bruk fra 2025.

Investeringskostnad

Investeringskostnaden er i konseptvalgutredningen til Akson estimert til 11,4 milliarder kroner. Under halvparten av disse kostnadene er knyttet til IKT. 

20-30 prosent av investeringskostnaden er beregnet til IKT. Andre kostnader er for eksempel opplæring av 150 000 helsepersonell fordelt på 16 tjenester i 291 kommuner over seks år. 

40 prosent av investeringskostnaden er beregnet til innføring og opplæring i kommunene og hos fastlegene.

Innovasjon og næringsutvikling

Målet vårt er at Akson skal legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. En sentral del av forprosjektet er å vurdere hvordan anskaffelser skal gjennomføres. Akson skal gjennomføres stegvis, og det vil bli flere anskaffelser.

Journalløsninger utgjør en begrenset andel av omsetningen i e-helsemarkedet. Det ventes at den største veksten vil skje på andre områder, særlig knyttet til velferdsteknologi og medisinsk avstandsoppfølging. Det vil derfor bli lagt stor vekt på at en felles kommunal journalløsning har åpne grensesnitt.

Organisering av arbeidet

Direktoratet for e-helse leder forprosjektet og gjennomfører dette i tett samarbeid med KS, kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører. Viktige vurderinger og anbefalinger behandles i den nasjonale styringsmodellen for e-helse og i prosjektstyret for Akson. Nasjonalt e-helsestyre er styringsgruppe for forprosjektet.

Prosjektstyrets medlemmer

NAVN VIRKSOMHET
Christine Bergland Direktoratet for e-helse
Jan Arild Lyngstad Helsedirektoratet
Roger Schäffer Folkehelseinstituttet
Sverre Fossen Norsk Helsenett (NHN)
Bjørn Nilsen Helse Nord RHF
Torbjørg Vanvik Helseplattformen (Helse Midt)
Per Olav Skjesol Helse Midt-Norge RHF
Erik Hansen Helse Vest RHF
Ole Johan Kvan  Helse Sør-Øst RHF
Asbjørn Finstad KS
Terje Wistner KS
Eli Karin Fosse Stavanger kommune
Richard Åstrand Oslo kommune
Harald Hjelde Bærum kommune
Wenche P- Dehli Kristiansand kommune
Trond Egil Hansen Bergen kommune
Kjartan Olafsson Fastlege
Torgeir Hoff Skavøy Legeforeningen
Merete Lyngstad Sykepleierforeningen
Christian Danielsen Fagforbundet
Kirsten Nerheim Ahlsen Tannlegeforeningen
Eva Buschmann FFO
Per Olav Moberg Peersen Norsk Fysioterapeutforbund

Akson er et samarbeid

De beste løsningene skaper vi sammen. Derfor har alle tjenester og helsepersonellgrupper vært involvert i arbeidet med Akson, fra til sammen 44 små og store kommuner. Et fagtungt og bredt sammensatt prosjektstyre har gitt sine innspill underveis og KS har en sentral rolle i arbeidet med involvering og forankring i kommunesektoren. 

For å kunne gi Helse- og omsorgsdepartementet en gjennomarbeidet anbefaling har Direktoratet for e-helse i forprosjektet oppsøkt et bredt spekter av fagmiljøer for å høste verdifull innsikt og erfaringer. Vi har blant annet

  • møtt helsepersonell med ulike tjenesteområder for å få innsikt i behov, ønsker og muligheter
  • fått innspill fra pasient- og brukerforeninger
  • fått innspill fra fag- og profesjonsforeninger
  • vært på referansebesøk hos sammenlignbare prosjekter i Norden
  • innhentet erfaringer fra andre statlige og kommunale digitaliseringsprosjekter
  • hatt dialogmøter med markedet og blant annet gjennomført en systematisk prosess for innspill fra industriaktørene 

Konseptvalgutredningen

Direktoratet for e-helse leverte i juli 2018 en konseptvalgutredning (KVU) som vurderte mulige konsepter for en felles kommunal journal. Høsten 2018 ble utredningen kvalitetssikret eksternt (KS1) i henhold til statens ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer (regjeringen.no). 

Konseptvalgutredning – Én innbygger - én journal Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF)

Brosjyre: Kortversjon av konseptvalgutredningen (PDF)

Kvalitetssikringsrapport KS1 av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste Én innbygger - én journal (PDF)

Konseptvalgutredningens vedlegg

Vedlegg A Behovsanalyse (PDF)

Vedlegg B Mulighetsstudie (PDF)

Vedlegg C Detaljerte konseptbeskrivelser til alternativanalysen (PDF)

Vedlegg D Kostnads- og nyttevurdering (PDF)

Vedlegg E Usikkerhetsanalyse (PDF)

Vedlegg F Vurdering av gjennomføringsrisiko og realopsjoner (PDF)

Vedlegg G Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering (PDF)

Vedlegg H Overordnet vurdering av personvernspørsmål (PDF)

Vedlegg I Anskaffelses- og støtterettslige spørsmål (PDF)

Vedlegg J Organisering av arbeidet (PDF)

Vedlegg K Sentrale begreper (PDF)

Markedsdialog

Direktoratet for e-helse har i forprosjektet bedt om innspill fra markedet. I Market dialogue - 2019.05.16 (PDF) finner du mer informasjon om hvilke områder vi har bedt om innspill på.

Vi har gjennomført to informasjonsmøter:
24. mai 2019: Presentation Open dialogue conference 2019.05.24 (PDF)
Presentasjon av oppdrag og invitasjon til markedsdialog.)

21. januar 2020: Presentation Information meeting for industry vendors Akson 21.01.10 (PDF).
Streaming fra møtet finner du her.
(Presentasjon av status og foreløpige vurderinger.)

Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse
Fant du det du lette etter?
Ja Nei