Søk

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyret er etablert for å sikre god forvaltning og styring av e-helsestandarder.

Merk: Produktstyret er lagt ned fra 2020 og oppgavene er overført til områdeutvalget for digital samhandling.

Møter 2019

Møter 2018

Bakgrunn og formål

Nasjonal styringsmodell for e-helse består av Nasjonalt e-helsestyre (NEHS), Prioriteringsutvalget (NUIT) og Fagutvalget (NUFA). De nasjonale utvalgene tilrår nasjonal strategi, prioriteringer og strategiske veivalg for e-helse.

For sentrale nasjonale løsninger er det i tillegg etablert produktstyrer som anbefaler målbilde og veikart, prioriterer større endringsbehov og foreslår nye prosjekter til nasjonal e-helseportefølje.

Produktstyret for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling ble etablert 5. april 2017.

Det skal sikre felles prioritering og forankring av beslutninger om utvikling, pilotering og innføring/utfasing av e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling på tvers av aktørene i helse- og omsorgstjenesten, i tråd med nasjonale strategier og prioriteringer.

Etablering av felles målbilde og veikart og forankrede beslutninger på tvers vil gi større forutsigbarhet for både virksomheter og leverandører, og bidra til at anbefalte og obligatoriske standarder tas i bruk. Virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten vil få en større evne til koordinert endring av samhandlingsløsningene, noe som vil gi bedre pasientbehandling og -sikkerhet.

Ansvar og oppgaver

  • Grunnleggende standarder for elektronisk samhandling
  • Meldingsstandarder for elektronisk samhandling mellom virksomheter i helse- og omsorgstjenesten
  • Standarder for strukturert føring av elektronisk pasientjournal (EPJ)
  • Fellestjenester/komponenter som støtter samhandlingen (meldingsplattform, adresseregisteret, valideringsmodul, testløsning, PKI-sertifikater)
  • anbefale målbilde og veikart
  • prioritere større endringer/prosjekt for utvikling, pilotering og innføring av e-helsestandarder og fellestjenester som støtter samhandlingen, i henhold til nasjonal strategi for e-helse og behov fra prosjekter i nasjonal e-helseportefølje
  • foreslå nye tiltak til nasjonal e-helseportefølje

Medlemmer

Navn Virksomhet
​Inga Nordberg (leder) Direktoratet for e-helse
​Espen Hetty Carlsen EPJ-løftet, Direktoratet for e-helse
​Trine Storhaug ​Helse Sør-Øst RHF
​Bjørn Nilsen Helse Nord RHF
Anne Bjørlykke Helse Vest RHF
Per Olav Skjesol ​Helse Midt-Norge RHF
Gunnar Jårvik Nasjonal IKT HF
Egil Rasmussen KS
Kristin Brekke KS
Jan Arild Lyngstad Helsedirektoratet
Roger Schäffer ​Folkehelseinstituttet
Sverre Fossen Norsk Helsenett
Fant du det du lette etter?
Ja Nei